วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

verb to do

Verb to do

จุดประสงค์ของการเรียน Verb to do

       เมื่อนักเรียนศึกษา Verb to do จบแล้วนักเรียนสามารถ
            1. บอกรูปของVerb to do ได้ถูกต้อง
            2. บอกวิธีการใช้ Verb to do ได้ถูกต้อง
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงศึกษาเนื้อหา
แบบทดสอบก่อนเรียน

เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนศึกษาหลักการใช้ Verb to do
           
การใช้ Verb to do

      Do และ Does มีหลักการใช้คือ ถ้าเป็นกริยาสำคัญหรือกริยาแท้ในประโยคจะมีความหมายว่า ทำ


ต้องแยกใช้ไปตามประธานของประโยคให้ถูก เช่น


He does his homework.


They do their homework.


       เป็นกริยาช่วยในประโยคคำถามและปฏิเสธที่มีกริยาแท้อยู่แล้วในประโยค และประโยคนั้นไม่มี Verb


to be ( is am are ) .ในบริบทของประโยคเช่นนี้ do , does จะไม่มีความหมาย เป็นเพียงตัวช่วย เช่น
      He does not have any sisters.


     We do not buy a big car.


     Remark : Verb to be ไม่อยู่ เอา Verb to do เข้ามาช่วย


     do not ใช้รูปย่อเป็น don’t / does not ใช้รูปย่อเป็น doesn’t

การใช้ Verb to do ในประโยคปฏิเสธ

มีหลักการดังนี้

    1. Verb to do เป็นเพียงกริยาช่วย ( Helping Verb ) ไม่ใช่กริยาแท้

    2. กริยาแท้ของประโยคต้องใช้รูปเดิม ( Base form ) จะไม่มีการเติมหรือเปลี่ยนไปเป็นช่องใดทั้งสิ้น นะ

ครับ

ประโยคบอกเล่า                  He likes cartoon.

ประโยคปฏิเสธ                   He doesn’t like cartoon.

ประโยคบอกเล่า                 They play football.

ประโยคปฏิเสธ                  They don’t play football.
การใช้ Verb to do ในประโยคคำถาม มีดังนี้

1. Yes / No Questions

    1. ใช้ Verb to do วางหน้าประโยค ตามด้วยประธานของประโยคและกริยาแท้ของประโยควางเรียง

ต่อมา ตัวอย่างเช่น

   กริยาแท้ใช้ Base form ( รูปเดิมที่ไม่ต้องเติมหรือผัน )


   ประโยคบอกเล่า He likes cartoon.

   ประโยคคำถาม Does he like cartoon ?

   ประโยคบอกเล่า They play football.

   ประโยคคำถาม Do they play football. ?

2. Wh. Questions

   1. ใช้ Verb to do วางข้างหลัง Wh. และหน้าประธานของประโยค ตามด้วย

กริยาแท้ของประโยควางเรียงต่อมา ตัวอย่างเช่น

ประโยคคำถาม What does he want ?

ประโยคคำตอบ He wants a pen.

ประโยคคำถาม When do you have lunch ?

ประโยคคำตอบ I have lunch at 12.00.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://tc.mengrai.ac.th/pranom/verb_to__do.htm

เมื่อนักเรียนศึกษาการใช้ Verb to do เสร็จแล้วให้คลิกไปที่ แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทำแบบฝึกหัดวัดความเข้าใจของเรา
แบบทดสอบหลังเรียน